سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

 سایت همایش به نشانی :  www.tidc.ir