اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده

 آشنایی با اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده  تربیت بدنی و علوم  ورزشی بسیج