آئین نامه شورای کتاب پژوهشکده

 مقدمه شورای کتاب پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی ، اندیشه ورزان و دانشوران بسیجی ورزش کشور در راستای گسترش و ترویج علوم ورزشی در گرایش های گوناگون، تشکیل می شود... 

دانلود فایل پیوست: