یکشنبه . 01 دسامبر 2013 . ساعت: 10:04

آشنایی با نشریه

 

 

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ  
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ورزش ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ، و از ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ ﺧﻮد، ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ داده و ﺑﺮ ﺗﻼش، ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ، رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ رﻗﯿﺐ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه اﻧﺪ. 
ﺑﻪ رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮه و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش و ﻣﻨﺶ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ورزش ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ورزش ﮐﺸﻮر از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﭼﺎپ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
 
 
ﻣﺤﻮرﻫﺎ
 
1.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش 
2. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و راﻫﺒﺮدي ﻓﺮﻫﻨﮓ در ورزش ﮐﺸﻮر 
3. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزش ﮐﺸﻮر 
4. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزش ﮐﺸﻮر 
5. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺧﻼق، ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ورزش ﮐﺸﻮر 
6. ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻌﺮوف  
7. ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ، ﮐﻼﻣﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ... ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش 
8. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزش ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮان، ورزﺷﮑﺎران، ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و 9. ﻧﻘﺶ ورزش در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﺎﻟﻢ  
10. ﻧﻘﺶ ورزش در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺎن 
11. ﻧﻘﺲ ورزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر
12. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش  
13. ورزش در اﻓﻮل و ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺪن ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 14. ﻧﻘﺶ ورزش ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ