تب صفحه اول

یکشنبه | 04 | اوکتوبر | 2015

مسئول سازمان ورزش بسیج مستضعفین با اعلام آمادگی همکاری با معلمان ورزش، گفت: بسیج 3 هزار سالن ورزشی در کشور دارد که 2500 سالن ساخته شده و 500 سالن تا پایان سال آماده خواهد شد.