علوم زیستی ورزشی

پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر براساس متغیرهای روانشناختی با تاکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی - برونگرایی

سال نشر: 
1392
شرح: 
بهار 1392