رشد و یادگیری حرکتی

اثر تعاملی الگودهی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت

سال نشر: 
1391
شرح: 
فایل زیر را دانلود کنید