علوم زیستی ورزشی

اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

سال نشر: 
1392
شرح: 
فایل زیر را دانلود کنید