رشد و یادگیری حرکتی

اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

سال نشر: 
1391