سه شنبه . 27 آگوست 2013 . ساعت: 15:11

شرح محتوای آرم

 

 

 
شرح محتوای آرم پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
1. شمسه وسط و شکل گل اسلیمی بیانگر جهت گیری و حاکمیت اندیشه اسلامی بر فعالیت های پژوهشکده است.
2. تصویر افراد تشکیل دهنده در مرکز شمسه، بیانگر  حرکت و نشان دهنده موضوع علم ورزش، همانا انسان است، انسانی که تربیت و شکوفایی استعدادهایش، از طریق شرکت جویی در فعالیت های حرکتی و ورزشی صورت می‌گیرد.
3. سربند و صفوف آدم های آرم، بیانگر بسیجی بودن حرکت و شبکه سازی جامعه علمی اندیش ورزان بسیجی و جامعه علمی کشور است.
4. رنگ آدم ها، بیانگر سه رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سراسری بودن حیطه اقدامات پژوهشکده در سطح کشور است.
5. رنگ زرد-نارنجی شمسه نشان دهنده آموزش و پژوهش و مثلث های اطراف آن القا کننده رشد وجهش است.