یکشنبه . 11 آگوست 2013 . ساعت: 08:33

اصول کلی و جهت گیری های اساسی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج

 

  پژوهشکده مجازی تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج
 
   تأسیس خردادماه 1391
 
مقدمه
تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک مقوله فرهنگی تربیتی، در طبقه بندی علوم، در حوزه علوم انسانی قرار می گیرد. بررسی نگرش حاکم بر فضای موجود ورزش کشور و روندهای جاری آن، ضرورت ایجاد یک تحول توأم با نظریه پردازی و جریان سازی فکری و فرهنگی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نمایان می سازد.
این ضرورت، زمانی به صورت تکلیف در می آید که تحول بنیادین علوم انسانی من جمله تربیت بدنی و ورزش در زمره انتظارات اساسی و پی در پی مقام معظم رهبری از جامعه علمی و دانشگاهی کشور قرار گرفته و ایشان همواره بر توجه به فرهنگ و تربیت اسلامی در ورزش، تقویت روحیه خود باوری علمی، توسعه نهضت نرم افزاری و تولید علمی و بومی شدن آن تأکید نموده اند.
بر این اساس، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج با هدف ایجاد کانون تفکر ملی برای تئوریزه نمودن نگرش نظام ورزش کشور بر اساس اندیشه اسلامی، شکل گرفته و می کوشد تا با حرکتی جهادی و با ایجاد شبکه سازی، یکپارچه سازی و تضایف در توان علمی متخصصان بسیجی، اقدامات مؤثری را در تبیین اندیشه تراز ورزش کشور، نقش آفرینی در عرصه تولید علم و تبیین کاربست های لازم برای عملیاتی نمودن آن، ترویج نهضت نرم افزاری و به اشتراک گذاری تولیدات علمی در جامعه علمی اندیش ورزان بسیجی و جامعه علمی، فرصت های جدیدی را فرا روی ورزش کشور قرار دهد.
 
 
مأموریت
 
پژوهشکده مجازی تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج یک کانون تفکر و تئوری پرداز در حوزه علوم ورزشی است که با بهره مندی از نیروهای متعهد، متخصص، کارآمد و ملتزم به اصول متعالی دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و ملتزم به حرکتی جهادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبتنی بر تحول در علوم انسانمی و تولید علم بومی و ترویج نهضت نرم افزاری در عرصه تربیت بدنی کشورو با شبکه سازی سنجیده، منسجم و متشکل اندیش ورزان بسیجی و آحاد جامعه علمی و همچنین ارتباط مؤثر با مراکز علمی و فرهنگی کشور انجام وظیفه می نماید.
 
چشم انداز
 
پژوهشکده مجازی تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج یک کانون تفکر و مرکز علمی، مورد وثوق و اتکاء سازمان های ورزشی و اندیشمندان جامعه علمی اندیش ورزان بسیجی و دانشجویان علاقمند به علم و تحقیق در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور است که به عنوان یک بنیاد راهبردی ورزش کشور که نقش تعیین کننده ای را در تلفیق علم و عمل در عرصه ورزش کشور به منصه ظهور برساند.
 
اهداف
1. تقویت خودباوری علمی، اندیشه ورزی، اندیشه پردازی و توانمند سازی پژوهشی بسیجیان ورزش کشور
2. گسترش فرهنگ بسیجی در تولید علم و تسخیر افق های جدید علم و فناوری در عرصه تربیت بدنی و ورزش کشور
3. ارتقاء بنیه علمی اعضای شبکه و ارتباط سازمان یافته اساتید و دانش آموختگان تربیت بدنی و ورزش کشور
4. گسترش پژوهش های کاربردی ترویج فرهنگ توسعه مبتنی بر دانایی و تصمیم گیری های دانش بنیان در راستای تحقق نیازهای علمی ورزش کشور
 
وظایف
 
1. جریان سازی فکری و تئوری پردازی در مفاهیم مربوط به تربیت بدنی و ورزش و مقابله با تهدیدات نرم
2. سازماندهی و تجمیع سرمایه فکری ورزش کشور از طریق شبکه متخصصین و دانش آموختگان بسیجی و اندیشمندان و فرهیختگان ورزش کشور به منظور تبادل دانش و اطلاعات
3. ایجاد شبکه ملی طوفان مغزی ورزش کشور و طراحی بانک ایده های برتر ورزش تحت عنوان "فکربکر" و زمینه سازی برای تحقق چرخه تولید ایده علمی و تبدیل آن به پروژه ها و اقدامات دانش بنیان.
4. نقش آفرینی در تولید علم و نهضت نرم افزاری ورزش کشور
5.به منصه ظهور رساندن سرمایه اجتماعی جامعه علمی ورزش کشور اعمال مدیریت دانش در ورزش از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی و تسهیم ان با اعضای پیوسته و وابسته پژوهشکده، بویژه اندیش ورزان بسیجی
6. طراحی، تنظیم و انتشار نشریات علمی در فضای مجازی و حقیقی در گرایش¬های مختلف علوم ورزشی
7. راه اندازی سایت پژوهشکده و حضور فعال و مؤثر در فضای مجازی به منظور گسترش ارتباطات پژوهشکده با اساتید، مدیران و دانشجویان رشته تربیت بدنی ورزش کشور
8. برنامه ریزی به منظور بهره مندی از ظرفیت علمی نخبگان و استعدادهای درخشان در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط
9. برپایی کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی به ویژه در موضوعات مرتبط با ورزش
10.حمایت از رساله و پایان نامه های دانشجویان رشته تربیت بدنی در راستای تحقق چشم انداز، مأموریت و اهداف پژوهشکده  
11. برگزاری جلسات و همایش های علمی، دوره های آموزشی، تالارهای گفتمان در فضای مجازی و حقیقی
12. انجام تحقیق و توسعه مربوط به فعالیت های سازمان ورزش بسیج و ورزش کشور در جهت تلفیق علم و عمل و دانش بنیان نمودن فعالیت ها
13. توسعه همکاری ها و تعامل با نهادهای علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی ورزش کشور و بهره¬گیری از ظرفیت ها و حمایت های آن ها
14. رصد معضلات راهبردی و کاربردی ورزش کشور و راه اندازی یک گفتمان ملی پیرامون آن و دسته بندی و ارائه راه حل ها